Általános Szerződési Feltételek
eseti, óradíjas vagy állandó havidíjas tanácsadás, továbbá
kommunikációs (LEAD) ügynökségi tevékenységek végzése tárgyában

Az INTEGRASCO Kft. és Járdán Áron egyéni vállalkozó Általános Szerződési Feltételei eseti, óradíjas vagy állandó, havidíjas tanácsadás,
továbbá kommunikációs (LEAD) ügynökségi tevékenységek végzése tárgyában.
Ennek elfogadásával Ön szolgáltatási feltételeinket elfogadja, a Megbízási (keret)szerződés létrejön.

Hatályos: 2018. július 1. napjától.

I. Általános rész

1.1. Az INTEGRASCO Kft., vagy Járdán Áron egyéni vállalkozó, mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) a megrendelő, vagy megbízó (a továbbiakban: Megbízó) részére végez eseti, óradíjas vagy állandó, havidíjas tanácsadási, továbbá kommunikációs (LEAD) ügynökségi szolgáltatást.

1.2. A szolgáltatás végzése során a Megbízottra, és a Megbízóra a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: Ptk.) vonatkozó részei, illetve a jelen Tanácsadási és kommunikációs (LEAD) ügynökségi Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF, vagy Általános Szerződési Feltételek, vagy Szerződés) az irányadóak.

1.3. Jelen Általános Szerződési Feltételeket a Megbízott nyilvánosságra hozza oly módon, hogy azt közzéteszi internetes oldalán (www.integrasco.hu).

1.4. A jelen Általános Szerződési Feltételek megváltoztatása esetén azt a Megbízott a hatálybalépés előtt legalább 15 (tizenöt) nappal nyilvánosságra hozza.

1.5. A jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkozásában a Megbízó és a Megbízott együttesen, mint Felek, a továbbiakban: Felek.

 

II. A megbízott adatai

Elnevezése: INTEGRASCO Vagyonkezelő, Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezése: INTEGRASCO Kft.
Székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.
Központi ügyintézési helye: 1138 Budapest, Révész utca 29.
Képviseletére jogosult személy neve: Járdán Áron ügyvezető
Statisztikai számjele: 24998484-6420-113-01
Adószáma: 24998484-2-41
Cégjegyzékszáma: 01-09-193809 (Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
Európai egyedi azonosítója: HUOCCSZ.01-09-193809
Elektronikus elérhetősége: info@integrasco.hu

Elnevezése: Járdán Áron egyéni vállalkozó (kisadózó)
Rövidített elnevezése: Járdán Áron EV (kisadózó)
Székhelye: 3300 Eger, Liszt Ferenc utca 3.
Központi ügyintézési helye: 1138 Budapest, Révész utca 29.
Képviseletére jogosult személy neve: Járdán Áron
Statisztikai számjele: 69047075-7021-231-10
Adószáma: 69047075-1-30
Nyilvántartási száma: 52621514
Elektronikus elérhetősége: jardan.aron@integrasco.hu, aron.jardan@gmail.com

 

III. A megbízott kötelességei

3.1. A Megbízott általános elvek szerint mindig a lehető legnagyobb gondossággal jár el a Megbízó kiszolgálása tekintetében. A Megbízott minden esetben a törvényes keretek között végzi tevékenységét, és nem vesz részt tudatosan törvénytelenségekben.

3.2. A Megbízott magára nézve kötelezőnek tartja a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt kötelmeket és a Ptk. előírásait.

3.3. A Megbízott felelősséggel elvégzi jelen Általános Szerződési Feltételekben vállalt feladatokat.

3.4. A Megbízott köteles a pénzmosás megakadályozásáról szóló rendelkezés(ek) előírásait betartani, amennyiben az a megbízás jellegéből adódóan szükséges.

3.5. A Megbízott magára nézve kötelezőnek tartja az Információbiztonsági irányítási politikáját.

 

IV. A megbízó

4.1. A Megbízó az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely az Általános Szerződési Feltételeknek megfelel, ezeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tartja.

4.2. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásának minősül, különösen a megbízás, megrendelés, feladatvégzésre való felkérés, tanácsadás kérése szóban, vagy írásban, vagy elektronikus levél útján.

 

V. A megbízó kötelességei

5.1. A Megbízó a megbízás, megrendelés, szerződéskötés, feladatvégzésre való felkérés stb. során a lehető legnagyobb gondossággal köteles eljárni.

5.2. A feladatot pontosan érthetően kell a Megbízottal írásban közölnie. Az igénybevétel szabályait be kell tartania. A kapcsolat fennállása alatt jóhiszeműen kell gyakorolni jogait és teljesíteni kötelmeit.

5.3. A Megbízó önmagára nézve elfogadja, és kötelezőnek tartja a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt kötelmeket és a Ptk. előírásait.

 

VI. A szerződés tárgya

6.1. A Megbízott vállalja, hogy az Általános Szerződési Feltételekben, illetve egyéb egyedi megállapodásokban rögzítettek alapján díjfizetés ellenében a Megbízónak eseti, óradíjas vagy állandó, havidíjas tanácsadást, továbbá kommunikációs (LEAD) ügynökségi tevékenységeket végez.

 

VII. A szolgáltatások igénybevételének menete

7.1. Amennyiben a Megbízó jelen Általános Szerződési Feltételek minden pontjával egyetért, és azt magára nézve kötelezőnek elfogadja, elküldi a feladatvégzésre való felkérését e-mailban bármely, integrasco.hu domain végződéssel ellátott elektronikus levelezési címre, vagy közvetlenül az aron.jardan@gmail.com elektronikus levelezési címre közli a Megbízott egy munkatársával, vagy írásban jelzi azt a Megbízott székhelyére vagy központi ügyintézési helyére megküldött levél útján.

7.2. A 7.1. pontban rögzített egyetértésnek és elfogadásnak minősül a 4.2. pontban foglalt szóban, vagy írásban, vagy elektronikus levél útján történő feladatvégzésre való felkérés. Jelen Általános Szerződési Feltételek Megbízó általi megismerését a Megbízott külön nem vizsgálja, nem ellenőrzi.

7.3. A Megbízott lehetőség szerint mielőbb, de legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül visszaigazolja a megrendelést, valamint elküldi árajánlatát, a díjbekérőt a Megbízó elektronikus levelezési címére, illetve amennyiben nem tudja vállalni a megrendelés teljesítését, úgy annak tényét közli a Megbízóval.

7.4. Amennyiben a Megbízott a Megbízóval (korábban) megbízásos jogviszonyban áll(t) úgy a felkérést nem minden esetben köteles külön visszaigazolni, árajánlatot nem minden esetben küld (az ismert, és a jelen Általános Szerződési Feltételekben is feltüntetett megbízási díjak miatt), díjbekérő helyett pedig a feladat elvégzését követően kizárólag díjfizetést igénylő elektronikus számlát állít ki, melyet a elektronikus levél formájában, illetve annak mellékleteként küld meg a Megbízónak.

7.5. Az elektronikus (rész)számlák Megbízó által történő befogadása és kiegyenlítése egyben a Megbízott számla szerint elvégzett feladatának elfogadását is jelenti.

7.6. Amennyiben a Megbízott a Megbízóval nem áll(t) (korábban) megbízásos jogviszonyban, és a Megbízott külön visszaigazolást, illetve árajánlatot küldött a Megbízónak, úgy a Megbízott árajánlatának birtokában a Megbízónak jogában áll indokolás nélkül elállni a megrendeléstől. Amennyiben a Megbízó elfogadja a Megbízott árajánlatát, köteles a díjbekérőben feltüntetett összeget 8 (nyolc) naptári napon belül átutalni, a díjbekérőn feltüntetett bankszámlaszámra.

7.7. Amennyiben a 3.4. pontban jelölt, és a 2007. évi CXXXVI. „a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról” szóló törvény által előírt adatbekérés a megbízás jellegéből aódódan szükséges, úgy a 7.6. pontban hivatkozott díjbekérő kiegyenlítésével egyidejűleg a Megbízó megküldi a Megbízott e-mail címére (office@integrasco.hu) a jelen Általános Szerződési Feltételek 1. számú mellékletét képező Ügyfél-átvilágítási adatlap egy általa kitöltött, és aláírt példányát.

7.8. Az Ügyfél-átvilágítási adatlap a 2007. évi CXXXVI. „a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról” szóló törvény által előírt adatokat tartalmazza, melynek kitöltésével a Megbízott eleget tesz a pénzmosásról szóló rendelkezésekben előírt kötelezettségének.
Megbízó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Megbízott az Ügyfél-átvilágítási adatlapon szereplő személyes adatait nyilvántartsa az Adatvédelmi Szabályzatának megfelelően.

7.9. A Megbízott a díjbekérő ellenértékének beérkezését követően lehetőség szerint mielőbb, de legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül megküldi tanácsát, illetve elvégzi a feladatvégzésre történő felkérés során részletezett tevékenységeket, valamint elektronikus levélútján megküldi a Megbízó nevére kiállított elektronikus számlát.

7.10. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a tanács a hatályos jogszabályokon és gyakorlaton alapszik. A Megbízott a korábban adott tanácsának a jogszabály-változásoknak megfelelő naprakészen tartására nem köteles. A Megbízó nem jogosult a Megbízott tanácsát, alkotását, 7.9. pont szerinti tevékenységének eredményét harmadik személy számára részben vagy egészben hozzáférhetővé tenni, vagy módosítani a Megbízott kifejezett előzetes írásbeli engedélye nélkül. Ez alól kivételt képeznek azon, a kommunikációs (LEAD) ügynökségi tevékenységek körében elvégzett szellemi termékek, melyek a hatályos Szjt. (szerzői jogi törvény) szerint, teljes díjfizetést követően a Megbízó tulajdonát képezik.

 

VIII. Megbízási díjak

8.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkozásában, az ÁSZF szerint létrejött megbízási jogviszony keretében, a Megbízott a Megbízó részére az alábbi díjazások ellenében végzi el a 7.1. pontban foglaltaknak megfelelően megküldött feladatvégzésre történő felkérésben részletezett feladatokat, tevékenységeket.

Vezető politikai tanácsadás: 50.000 HUF / óra (165 EUR / óra)
Politikai tanácsadás, kutatás, elemzés: 35.000 HUF / óra (115 EUR / óra)
Vezető stratégiai tanácsadás: 25.000 HUF / óra (80 EUR / óra)
Stratégiai tanácsadás: 18.000 HUF / óra
Jogi tanácsadás: 17.500 HUF / óra
Munkaügyi szaktanácsadás: 15.000 HUF / óra
Kommunikációs (PR) tanácsadás: 14.000 HUF / óra (45 EUR / óra)
Executive coaching: 12.000 HUF / óra

Online fejlesztés (weboldalak, alkalmazások): 8.500 HUF / óra
Grafikai tervezés (ATL, BTL, online, offline): 6.000 HUF / óra
Általános ügyintézés, asszisztencia: 4.500 HUF / óra

8.2. Megbízási díjaink munkaóra-elszámolása megkezdett óra, -félóra, vagy percalapú.

8.3. A munkaóra-elszámolásához kapcsolódó elszámolási-értékhatár nettó 155.000 HUF vagy 500 EUR. Az elszámolási-értékhatár minden esetben felülírja az elszámolási-határnapokat (félhavi, havi).

8.4. Jelen pontban részletezett megbízási díjaink az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az ÁFA mértéke 27%.

 

IX. KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYOK
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

9.1. A Megbízott köteles tevékenységét a mindenkori jogszabályok, irányelvek és állásfoglalások szerint legjobb tudása szerint végezni, együttműködve a Megbízóval, annak gazdasági érdekeit szem előtt tartva.

9.2. A Megbízott lehetőséget ad Megbízónak, hogy a Megbízott szolgáltatás-teljesítése során felmerült panaszokat bejelentse. A Megbízott ezeket a panaszokat, kárigényeket lehetőség szerint azonnal, ha a körülmények ezt nem teszik lehetővé, úgy azokat 30 (harminc) munkanapon belül kivizsgálja, és e-mailben értesíti a Megbízót a vizsgálat eredményéről. Ha megállapításra kerül, akkor a kártérítés módjáról, összegéről tájékoztatást kap a Megbízó. Ha a Megbízott a panaszt nem vizsgálja ki a megadott határidőn belül, úgy a panaszt úgy kell tekinteni, mintha a Megbízó számára született volna kedvező döntés.

9.3. A panasztétel díjmentes. A panaszok vizsgálatát minden esetben a Megbízó bevonásával kell elvégezni. A panasz kezelése során minden esetben be kell tartani az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat és a vonatkozó jogszabályokat.

9.4. Ha a Megbízó nem elégedett a panasz kezelésével, illetve a panasz elbírálásával, úgy joga van a panaszával a jogszabályokban meghatározott felügyeleti szervekhez fordulni.

9.5. A Megbízott a szolgáltatásának nem szerződésszerű teljesítése estén, illetve ha a szolgáltatását nem az Általános Szerződési Feltételeknek, illetve egyedi megállapodásnak megfelelően végzi, felelősséggel tartozik. A felelősség megállapítása érdekében a Megbízónak kell a felelősség megállapításához szükséges bizonyítékokat csatolnia.

9.6. A Megbízott minden esetben csak és kizárólag a keletkezett bírság és késedelmi pótlék miatt vonható felelősségre, az elmaradt vagy várható haszonért, eredményért nem vonható felelősségre.

9.7. A Megbízott nem tartozik felelősséggel, és nem felel a keletkezett kárért az alábbi esetekben:

  • ha a káresemény a Megbízott működési körén kívül álló elháríthatatlan okból keletkezett (pl.: háborús cselekmény, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet, szükségállapot, elemi csapás, tűzvész, munkabeszüntetés, fenyegetés, stb.);
  • a Megbízó (vagy alkalmazottja, partnere stb.) által történő eltitkolásból, hamis közlésből, csalásból, szándékos eltitkolásból eredő károkért, illetve azon esetekben, ha feltételezhetően bűncselekmény gyanúja merül föl;
  • a Megbízó felé jelen Szerződésben rögzített, vagy az esetlegesen külön írásban közölt határidők Megbízó általi mulasztása esetén a Megbízott a jelen Szerződésből adódó határidők betartásáért felelősséget nem vállal, ideértve az ebből adódó anyagi felelősséget is;
  • az igénybevétel szabályainak megsértése esetén;
  • minden olyan esetben, ahol a Megbízottól e szolgáltatás keretében általában és a közfelfogás szerint amúgy, nem várható el a feladatvégzés.

 

ELBÍRÁLÁS, TÉRÍTÉS

9.8. A Megbízott az általa megalapozottnak talált kárösszeg kifizetése iránt – az elbírálástól számított – 8 (nyolc) napon belül intézkedik. A Megbízott az igény jogosságának teljes vagy részleges elutasítása esetén az indokokat írásban közli a Megbízóval.

 

MÉRTÉKE

9.9. A Megbízott a kártérítés mértékét a következőkben állapítja meg: a kártérítés mértéke az adott kárra vonatkozó bírság, késedelmi pótlék, de maximum a megelőző 12 (tizenkettő) hónapban Megbízó által megfizetett szolgáltatási díj 50 (ötven) %-a.

 

X. TITOKTARTÁS

10.1. Felek vállalják, hogy az együttműködés során a másik fél vagy annak tulajdonosi érdekeltségébe tartozó egyéb gazdálkodó szervezet működésével kapcsolatos, birtokukba jutott bizalmas információt, dokumentációt jogosulatlan harmadik személy (társaság) tudomására nem hozzák, azokról a másik fél ilyen tartalmú előzetes írásos engedélye nélkül másolatot nem készítenek, illetve azokkal kapcsolatban ugyanolyan gondosságot alkalmaznak, mint saját bizalmas információik megvédése és megtartása érdekében.

10.2. Felek – beleértve összes munkatársukat és közreműködőjüket – kifejezetten kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen Szerződés teljesítése során a tudomásukra jutott, vagy a másik féltől kapott, vagy a másik félre vonatkozó adatokat és információkat, bizalmasan, üzleti titokként kezelik, azokat a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül harmadik fél tudomására nem hozhatják, nem adhatják át és nem tehetik hozzáférhetővé, és azokat csak a jelen Szerződés teljesítésére használhatják fel. Abban az esetben, ha bármelyik fél olyan helyzetbe kerül, hogy kötelezik bírósági vagy közigazgatási eljárásban a másik félre vonatkozó információk kiadására, akkor köteles a másik felet erről haladéktalanul írásban értesíteni. Ezt követően a kötelezett fél jogosult az idézésben foglaltaknak vagy más eljárásoknak a jogszabályban foglalt mértékig eleget tenni.

10.3. A (bizalmas) tanácsadás üzleti titoknak minősül, Megbízó köteles a kapott tanácsokat ennek megfelelően kezelni.

10.4. A Felek és közreműködőik e titoktartási kötelezettségeiket határidő nélkül kötelesek megtartani.

 

XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11.1. Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy nevét, logóját (emblémáját), főtevékenységét és internetes elérhetőségét Megbízott referenciaként feltüntesse.